Persbericht: ernstige zorgen over meerkosten Veiligheidsregio

Het CDA Stede Broec maakt zich ernstig zorgen over de regionale samenwerking m.b.t. de Veiligheid regio Noord-Holland Noord. Vanuit het Rijk is het verplicht om de veiligheidsregio met onder andere de brandweertaken uit te breiden. Het CDA is trots op de brandweer zoals we die nu hebben in Stede Broec, maar de verplichting vanuit het Rijk betekent dat zij straks worden opgenomen in de Veiligheid regio. En dat gaat de inwoner van Stede Broec fors meer geld kosten.

Vanuit de algemene uitkering van het Rijk, krijgen alle gemeentes zogenaamde OOV gelden waarmee de veiligheidstaken bekostigd kunnen worden. Niet iedere gemeente ziet er hetzelfde uit en heeft hetzelfde risico. De een is uitgestrekt, de ander juist compact. Daarom worden deze OOV gelden aangepast naar de risico’s en kenmerken die een gemeente heeft.

Er is destijds besloten om de kosten te verdelen op basis van inwoneraantallen. Nu het takenpakket per 1 januari 2015 met onder andere de brandweertaken wordt uitgebreid, is besloten dat deze verdeling naar inwoneraantal niet meer past. Daarom is afgesproken dat een verdeling op basis van de OOV gelden, waarin de kenmerken en risico’s per gemeente dus zijn meegenomen, veel logischer is.

Hier werd vanuit gegaan en dit uitgangspunt is doorgerekend. Bij die doorrekening bleek dat met name de grootste gemeentes, Alkmaar en Den Helder, fors meer geld kwijt zullen zijn op basis van deze logische verdeling. Daarom is er onder de noemer “solidariteit,” zonder een verdere logische motivering, een nieuwe verdeelsleutel voorgesteld. Dit is de zogenaamde 50/50 verdeling. Hierdoor hoeft Alkmaar ruim 7 ton en Den-Helder bijna 4 ton minder per jaar te betalen. Maar de kleine gemeentes zoals Stede Broec, moeten nu juist 4 ton betalen! De grootste gemeente in onze regio verstaan onder “solidariteit” dus dat ze de extra kosten op de andere gemeentes afschuiven.

Uiteraard gaat het hier om forse bedragen. Indien de meerkosten berekend worden per inwoner dan zien we dat de verschillen per inwoner op basis van de eerder voorgestelde OOV component veel kleiner zijn dan de 50/50 verdeling die nu wordt voorgesteld door de grote gemeentes. In de 50/50 verdeling zou Stede Broec maar liefst € 16 per inwoner meer moeten gaan betalen en Den Helder en Alkmaar veel minder, namelijk respectievelijk € 2,50 en € 1,10. Wordt zoals het uitgangspunt was, de OOV component toegepast, dan betaalt Stede Broec nog steeds meer per inwoner , maar zijn de verschillen veel kleiner. Namelijk Stede Broec buiten de Rijksbijdrage nog weer € 9,90 per inwoner extra, tegen € 9,40 per inwoner van Den Helder en Alkmaar € 8,60 per inwoner.

De macht van deze gemeentes is groot, ze hebben samen een groot deel van de stemmen. Dit maakt het voor de andere gemeentes extra moeilijk om de oorspronkelijke verdeelsleutel op basis van de OOV gelden er doorheen te krijgen. Het CDA Stede Broec roept de gemeentes

dan ook op om écht solidair te zijn. De Veiligheidsregio gaat meer geld kosten, maar laten we die extra kosten solidair met elkaar en dus evenredig dragen!

Gezien de reacties vanuit alle partijen in Stede Broec in de commissie RBFZ, verwachten we dat vanuit Stede Broec een door alle partijen ondertekend amendement unaniem kan worden aangenomen. We roepen ook de overige gemeentes die (fors) nadeel ondervinden van deze aanpassing op, om de begroting af te keuren.