Raad stemt unaniem in met SED-voorstel van CDA Stede Broec

Voor de Raadsvergadering van februari 2017 stond de Kadernota van de SED-organisatie op de agenda. Een Kadernota is een stuk waarin de richtlijnen (kaders) zijn opgenomen op basis waarvan de begroting van het komende jaar opgesteld kan worden. In deze Kadernota zijn de verwachtingen (bijvoorbeeld op het gebied van personeel, ICT, nieuwe wetgeving of financiën) opgenomen, maar er kunnen ook nieuwe ideeën in staan. Door ze al in de Kadernota te benoemen, peilt het College hoe de Gemeenteraad tegenover de verwachtingen dan wel de nieuwe ideeën staat, alvorens deze definitief worden uitgewerkt in de begroting. Vaak wordt in een Kadernota ook een soort winstwaarschuwing gegeven mocht hier sprake van zijn. Zo ook bij de Kadernota van de SED-organisatie. Conclusie: er moet flink geld bij. Voor CDA Stede Broec geen grote verrassing, want we hebben altijd gezegd dat een fusie tot hogere kosten zou leiden. Echter, waar onze buurgemeenten niet instemden met een extra financiële injectie, zijn wij van mening dat je je kop niet in het zand mag steken en dat er wel extra geld uitgetrokken moet worden om de organisatie op de rit te krijgen. Want nu zijn er alleen maar verliezers: ontevreden inwoners en een gespannen sfeer onder de ambtenaren. Gelukkig werd ons voorstel breed gedragen en stemde de Raad van Stede Broec unaniem in. Lees hieronder het pleidooi wat we hebben gehouden tijdens de Raadsvergadering.

Voorzitter, voor ons ligt de Kadernota SED. Een Kadernota waarin naast flink structureel geld, ook nog eens bijna 1,7 miljoen euro voor ontwikkeling van de organisatie wordt gevraagd. Een grote verrassing voor de politiek in de drie raden. Waarom? Omdat er eerder nagenoeg niet over eventuele tekorten en personele knelpunten is gecommuniceerd. Sterker nog, tijdens de bijeenkomsten die er waren werd de loftrompet gestoken, de organisatie draaide immers als een trein.

Dat dit nu, twee jaar na oprichting van de SED, toch niet zo blijkt te zijn, is voor CDA Stede Broec eigenlijk helemaal geen verrassing. We hebben altijd gezegd dat het plan te ambitieus was en de voordelen van een ambtelijke samenwerking niet te zien. Er werd een mooi plan voorgehouden waar bijna alle partijen mee werden overtuigd. Aanzienlijke structurele bezuinigingen, een oersterke ambtelijke organisatie en het allerbelangrijkste, nóg tevredener inwoners van onze mooie gemeente. Het leek wel een sprookje. De opstart- en frictiekosten van miljoenen en het feit dat er ook toen al stapels onderzoeken lagen naar ambtelijke fusies in den landen die het tegendeel bewijzen, daar werd maar even aan voorbij gegaan.

Maar goed voorzitter, na democratisch besluit is de ambtelijke fusie nu eenmaal een feit. We hebben niets aan een I told you so, we moeten door. Er kwam in de Kadernota een noodkreet van het AB om extra financiële middelen, bijna 1,7 miljoen, om de organisatie een impuls te geven. Op sommige plekken gaat het goed, maar op veel plekken ook zeker nog niet. Telkens financiële tegenvallers, ambtenaren die tegen een burn out aan zitten en het belangrijkste, een afgenomen tevredenheid onder onze inwoners. Dat kan en mag gewoon niet, daar moeten we onze verantwoordelijkheid voor nemen als Raad. Nu is de ambtelijke organisatie de klos en zijn onze inwoners de klos.

We zijn blij dat het AB de geluiden uit de verschillende commissies serieus heeft genomen en met een aangepast voorstel kwam waarin niet om 1,7 miljoen wordt gevraagd, maar om 450k. Nog steeds heel veel geld, maar daarmee kunnen ze in ieder geval door. In ieder geval de grootste knelpunten oplossen en snel komen tot een 1-meting. We zijn teleurgesteld dat onze collegaraden vinden dat er eerst op de resultaten van de 1-meting en het ontwikkelplan gewacht moet worden en dat ze met een negatieve zienswijze komen. Natuurlijk zal duidelijk uit de 1-meting blijken waar het niet goed gaat en waar wel. Dat moet ook de basis zijn van het definitieve plan. Maar een 1-meting kost tijd en het opstellen van het definitieve plan kost ook tijd. Je bent dan zomaar een jaar verder. Wij vinden stellig dat je de organisatie niet nog een jaar kunt laten zwemmen, er moet NU iets gebeuren.

Dat is de reden dat we met een nieuw amendement komen waarin we een positieve zienswijze op de Kadernota geven, met uitzondering van de 1,7 miljoen voor ontwikkeling van de organisatie. In plaats van dat bedrag stellen we voor om gezamenlijk met de drie raden 450.000 euro uit te trekken, ofwel 150.000 voor Stede Broec, zodat de eerste knelpunten opgelost kunnen worden en ondertussen voortvarend naar een structurele oplossing gewerkt kan worden. We zijn zeer verheugd dat alle partijen in Stede Broec dit onderschrijven en dit amendement mede indienen.

We verzoeken het AB / DB wel om met een heel duidelijk plan te komen waarin alles is meegenomen. Denk daarbij ook zeker aan de post ICT met alle noodzakelijke én wenselijke migraties. Probeer het niet mooier te maken dan het is, zeg gewoon waar het op staat, zodat we in de toekomst niet voor de zoveelste keer voor verrassingen komen te staan.

Voorzitter, Drechterland en Enkhuizen lijken er op in te zetten dat na de 1-meting zal blijken dat er geen extra geld bij hoeft. Wij geloofden toen niet in sprookjes en doen dat nu nog steeds niet. En dat hoeft ook helemaal niet, want misschien is het ook wel niet zo gek dat er eerst meer geïnvesteerd moet worden om de SED organisatie echt goed op te tuigen om vervolgens structureel onze drie mooie gemeentes te kunnen faciliteren. Maar laten we wel met z’n allen onze verantwoordelijkheid nemen en er dan in plaats van een sprookje in ieder geval een mooi succesverhaal van maken.