Belangrijkste 10 punten 2022-2026

Hieronder de belangrijkste 10 punten voor de komende vier jaar!

 • Kloppend hart, bruisend centrum
  Wij willen, in samenwerking met de vele vrijwilligers en verenigingen, Stede Broecse tradities behouden en bevorderen om zo de verbinding, ontmoeting en gezelligheid in de gemeente te stimuleren. Wij willen Het Streekplein verder ontwikkelen tot een bruisend centrum waar Stede Broecers elkaar kunnen ontmoeten. Denk aan uitbreiding van terrasjes en winkels maar ook aan voldoende parkeergelegenheid.
 • Woningbouw
  Wij vinden het belangrijk te voorzien in voldoende starterswoningen, zodat de jongeren in onze gemeente kunnen blijven wonen. Ook zijn wij voor het bouwen van extra seniorenwoningen, zodat de doorstroming bevorderd wordt. Wij zijn voor onderzoek naar realisatie van extra woningen op nieuwe locaties zoals de Kerspelweg (plan Groot-Vriend), terrein Molensloot-Zuid (Nan) en de Evendeel. Op bestaande locatie Florapark willen we zo snel mogelijk starten met bouwen waarbij we minimaal 50 starterswoningen willen realiseren.
 • Zelfstandig Stede Broec
  Wij willen Stede Broec zelfstandig houden. Alle onderzoeken wijzen uit dat schaalvergroting zal leiden tot verschraling van voorzieningen zoals zwembaden en voetbalverenigingen maar ook praktische zaken zoals een gemeenteloket. Bovendien komt de politiek verder van de inwoners af te staan. Dat is wat we niet willen en wat ook niet hoeft! Vandaar dat wij Stede Broec zelfstandig willen houden. Mocht de ambtelijke samenwerking SED blijven bestaan, dan wordt deze wat ons betreft aangepast naar een meer werkbare vorm.
 • Zorg voor elkaar, prettig wonen in eigen buurt
  Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg en onderwijs is. Met name de algemene voorzieningen moeten goed zijn en blijven, zodat duurdere zorg niet nodig is. Dan hebben we het o.a. over het openbaar vervoer, buurthuizen, klussendienst, formulierenhulp, maaltijdenservice, ouderenadviseurs, consultatiebureaus maar zeker ook Ons Stede Broec. Ook zijn we voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor de Molenwiek / De Wendel.
 • Toerisme, recreatie en varen
  Wij zullen de recreatie binnen onze gemeente bevorderen. Met name het varen maakt onze gemeente bloeiend en aantrekkelijk. Ook is dit een stimulans voor de toeristische sector. Wij willen meer vaarmogelijkheden creëren voor onze inwoners en met name Stede Broec Zuid nog aantrekkelijker maken door het bouwen van bruggen en het baggeren van sloten.
 • Duurzaamheid en energietransitie
  Wij vinden duurzaamheid belangrijk, maar het moet wel betaalbaar zijn voor onze inwoners. Dus van het gas af als het verantwoord kan! Wij willen maatregelen die nu kunnen stimuleren, zoals zonnepanelen op daken en het isoleren van met name oude woningen. Daarnaast zullen we het gesprek aangaan over maatregelen die later kunnen. Waarom geen kernenergie?
  Ook zijn wij tegen het recycletarief, oftewel het betalen per legen van de zwarte bak. Het ophalen van grofvuil moet gratis blijven en wij zien veel meer in nascheiding van afval bij het verwerkingsbedrijf zelf.
 • Sport
  Wij zijn trots op onze vele sportverenigingen en we zijn voor het goed onderhouden en tijdig opknappen van sportvelden en sportaccommodaties. Ook zijn wij voor het realiseren van meer sportactiviteiten op openbare (sport)locaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten, bijvoorbeeld in het Nassaupark.
 • Ruimte om te ondernemen
  Parkeren bij het Streekhof moet gratis blijven. Daarnaast zullen wij ons er voor inzetten dat gemeente Stede Broec onze ondernemers ondersteunt om hun ambities waar te maken. Ook het keurmerk de MKB-vriendelijkste gemeente moeten we met trots proberen te behouden.
 • Veiligheid
  Stede Broec kan wat ons betreft veiliger. Voer een lik-op-stukbeleid in bij kleine criminaliteit. Ook zijn wij voor het plaatsen van mobiele camera’s op risicoplekken. Daarnaast zullen wij ons hard maken voor meer handhaving op de 30km wegen zoals de Raadhuislaan, de Spoorsingel, De Bouw en De Overstort.
 • Verkeer
  Toegenomen verkeersdrukte, met name op de provinciale weg N307, geeft meer geluidsoverlast. Wij willen dat de provincie haar verantwoordelijkheid hierin neemt en met een oplossing komt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een geluidswal met zonnepanelen. Ook willen wij aandacht voor het verbeteren van de trottoirs en kijken waar autovrije zones of 30km wegen geïntroduceerd moeten worden. Dit willen wij meenemen in het Verkeersplan dat dit jaar opgesteld gaat worden.

Onze top 7 voor de periode 2022-2026 van links naar rechts: wethouder Nico Slagter, Jean-Pierre Kroezen, lijsttrekker John Kok, Anton Wildoer, Trudi Bakker-Rood en zittend Joost Feij en Jack Peerdemann.