Woningbouw, leefbaarheid & recreatie en sport

Bouwen, bouwen, bouwen

Stede Broec is een populaire gemeente om in te wonen. We zien dit terug in de enorme krapte op de woningmarkt. Er moet meer gebouwd worden. De woningmarkt is, door het grote tekort aan woningen, oververhit. Voor velen is een dak boven het hoofd onbereikbaar geworden, terwijl dit tot de eerste levensbehoeften gerekend kan worden. Er is een schrijnend tekort aan allerlei soorten woningen van starterswoningen, sociale huurwoningen, woningen voor statushouders en crisisopvang, betaalbare huurwoningen, eengezinswoningen, woningen voor eenpersoonshuishoudens, nieuwe woonvormen en seniorenwoningen.  

Binnen Stede Broec zijn een aantal locaties waar nog woningen kunnen worden gebouwd. Locaties als Bovenkarspel Florapark en Nan staan al jaren op de nominatie. In Lutjebroek zien wij naast de Kerspelweg een geschikte locatie voor woningbouw (plan Groot-Vriend). Als er ergens gebouwd wordt, moet hierbij rekening worden gehouden met de verkeersafwikkeling, recreatie en het behoud van ons dorpse karakter. Hierin past het niet om flats te gaan bouwen. Wel kunnen nieuwe initiatieven zoals Tiny houses en prefab woningen mensen voorzien in een duurzaam dak boven het hoofd. 

CDA Stede Broec vindt het belangrijk om via een prettig leefklimaat en voldoende gezinswoningen dat (jonge) gezinnen het aantrekkelijk blijven vinden om in onze gemeente te wonen. Op deze manier blijft er een goede balans tussen verschillende leeftijdsgroepen en kunnen bepaalde voorzieningen in stand blijven. 

Onze plannen:

 • Wij willen dat er voldoende starterswoningen gebouwd worden om daarmee de jeugd een kans te bieden om in onze gemeente te wonen.
 • Wij willen dat er voldoende gezinswoningen zijn om daarmee de jonge gezinnen in onze gemeente een plek te geven.
 • Wij zijn voor het realiseren van meer seniorenwoningen. Dit bevordert de doorstroming. 
 • Wij zijn voor het stimuleren en inzetten van maatregelingen waarmee woningen worden bewoond door Stede Broecers. 
 • Wij zijn voor het in stand houden van de traditie om laagbouw toe te passen in de gemeente Stede Broec. Het past niet goed in het landschap van Stede Broec om bijvoorbeeld hoge flats te gaan bouwen.  
 • Wij zijn voor het zo snel mogelijk bouwen bij het station Bovenkarspel Flora. Indien mogelijk in samenwerking met Enkhuizen.  
 • Wij zijn voor onderzoek naar realisatie van extra woningen op nieuwe locaties zoals de Kerspelweg, Nan en ’t Evendeel. 
 • Wij vinden dat met name de grote steden hun verantwoordelijkheid moeten oppakken en minimaal de aan hun toegewezen statushouders een plek moeten geven voordat gekeken wordt naar andere gemeenten.  

Leefbaarheid & recreatie

CDA Stede Broec vindt een kleurige, bloeiende en groene gemeente zeer belangrijk voor een plezierig leefklimaat en prettig recreëren. Dit is zowel belangrijk voor (jonge) gezinnen, jongeren en onze senioren die genieten van hun oude dag. CDA Stede Broec is daarom voor voldoende ruimte voor recreatie, voorzieningen, sport en cultuur. Ook kan de leefbaarheid in de gehele gemeente door meer vaarmogelijkheden worden vergroot. Veel inwoners zien varen als een leuke hobby en traditie in Stede Broec.    

Het is belangrijk dat het actieve verenigingsleven en de vele vrijwilligers in Stede Broec worden gewaardeerd en de ruimte krijgen om uitvoering te geven aan activiteiten. De afgelopen periode is het, door corona maatregelingen, bijzonder lastig geweest om activiteiten te realiseren. Gelukkig zien we dat vele mensen zich weer actief inzetten voor het verenigingsleven. Met trots worden vele activiteiten georganiseerd. Het CDA Stede Broec wil deze vrijwilligers helpen door hen te ontlasten van allerlei rompslomp en belemmeringen, daarmee hopen wij dat deze activiteiten door worden gezet en nieuwe tradities worden ontwikkeld.  

Vergroening van de openbare ruimte is essentieel bij het tegengaan van de nadelige gevolgen van klimaatverandering. Groene ruimte biedt plek waar water kan infiltreren en geeft verkoeling op warme dagen (tegengaan hittestress). Daarbij moeten we ook inspelen op soortkeuzes. Bijvoorbeeld kiezen voor groen dat tegen droogte of tijdelijke vernatting kan en dat bijdraagt aan het verhogen van de biodiversiteit. Bij nieuwbouw wordt een verplicht percentage groen bedongen; anders gezegd, een tuin zal straks niet meer enkel uit steen mogen bestaan. Ditzelfde zal gelden voor bedrijven, kantoren en scholen. Want wat is er nu leuker dan even pauzeren in een ‘tiny forest’ dan in een saaie bedrijfskantine. Zowel woonwijken als ook bedrijventerreinen zullen klimaat adaptief moeten worden ingericht.  

Onze plannen:

 • Wij willen meer vaarmogelijkheden voor onze inwoners creëren en Stede Broec Zuid nog aantrekkelijker maken om te wonen door via het bouwen van bruggen meer vaarroutes te creëren. Hierdoor zal  aan de zuidkant van het spoor het leefgenot en de aantrekkelijkheid van het gebied worden vergroot.  
 • We willen investeringen in snel internet stimuleren. Snel internet is tegenwoordig een belangrijke voorziening, omdat het nodig is om de nieuwste voorzieningen thuis te kunnen gebruiken en innovatief te kunnen ondernemen. Ook maakt snel internet digitale onderwijsontwikkelingen op scholen en zorg op afstand mogelijk. 
 • Wij vinden het belangrijk dat in samenwerking met het waterschap HHNK alle sloten in Stede Broec frequent worden uitgebaggerd, zodat varen door onze mooie gemeente aantrekkelijk en makkelijk blijft.   
 • Wij willen verbinding, ontmoeting en gezelligheid in de gemeente stimuleren met het behouden, mogelijk maken en stimuleren van Stede Broecse tradities zoals Koningsdag, Dodenherdenking, de Ronde van de Bakkerstraat, een kermis in elke dorp, Waterweek Stede Broec, Schuitentochten, Sinterklaasoptocht, Parochieveilingen, Avond4Daagse, Samenloop voor Hoop West-Friesland, buurtbarbecues, Taaipop, Spektakel in het Park en Cube Outdoor Festival enz.  
 • Wij zijn voor het in stand houden en het ondersteunen van het levendige verenigingsleven in onze dorpshuizen De Stek, het Vereenigingsgebouw ‘de Tuf’ en De Wurf. Zij verzorgen een zeer belangrijke taak in het ondersteunen van activiteiten voor en door inwoners en verzorgen een belangrijke sociale functie in Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek. 
 • Wij willen hondenpoep in bijvoorbeeld speeltuinen zoveel mogelijk tegengaan. Wij willen dat bewerkstelligen door voldoende uitlaatplekken, de poepzuiger langs te laten gaan, bordjes te plaatsen en handhaving waar nodig. 
 • Wij willen de provincie aan hun belofte houden om een geluidswal te plaatsen bij de N506 als het lawaai te hinderlijk wordt voor de aanwonenden. 
 • Wij zijn voor een goed bomenbeleid waarbij kap van zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Wij zijn voor meer diversiteit van bomen en struiken.
 • Wij zijn voor een beter beheer van het openbaar groen.  
 • Wij zijn voor een beter beheer van de straten en stoepen. Het kan niet zo zijn dat wij de stoep gaan maaien. 
 • Wij zijn voor het actief bestrijden van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop en Amerikaanse rivierkreeft. 

 

Sport en onderwijs

CDA Stede Broec is al jarenlang de partij die zich inzet voor goede en voldoende sportvoorzieningen in Stede Broec en het stimuleren van beweging. Bewegen zorgt namelijk voor ontspanning, maakt mensen weerbaar en vergroot de kans op een gezond leven. Daarnaast heeft sport een andere belangrijke functie: het brengt mensen samen. De corona maatregelingen heeft het sporten naar de achtergrond gebracht. Het is daarom nu belangrijk om iedereen weer aan het sporten te krijgen, de verenigingen te ondersteunen en het buitensporten te stimuleren. 

Het unieke van sport is dat het mensen van verschillende opleidingsniveaus en achtergronden bij elkaar brengt.  Sport speelt daarnaast ook nog een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.  

Goed onderwijs is belangrijk voor een goede ontwikkeling van onze kinderen en om aantrekkelijk te blijven als gemeente voor jonge ouders om in te wonen. Daarom zetten wij ons in voor goede en moderne onderwijsvoorzieningen voor de kinderen in Stede Broec.   

Op het gebied van onderwijs voorzien de vele basisscholen, ‘t Palet met speciaal basisonderwijs, de praktijkschool en het Martinus college onze kinderen en jongeren van zo goed mogelijk onderwijs. 

Ieder kind is muzikaal, ook al heeft de een meer muzikaal talent dan de ander. Muziekonderwijs heeft veel invloed op de cognitieve, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het belangrijk dat kinderen op een goede manier in aanraking komen met muziekonderwijs op de basisschool. 

Onze plannen:

 • Wij zijn voor het goed onderhouden en tijdig opknappen van sportvelden en sportaccommodaties. 
 • We vinden het belangrijk dat sportverenigingen voldoende mogelijkheden houden om verschillende soorten activiteiten te organiseren.  
 • Wij zijn voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten, bijvoorbeeld in het Nassaupark. 
 • Wij zijn voor het stimuleren van creatieve ideeën om de maatschappelijke functie van sport breder te benutten door bijvoorbeeld connecties te maken met het sociale domein. 
 • Wij zijn voor verbinding van sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via combinatiefunctionarissen, waarvoor cofinanciering vanuit het Rijk beschikbaar is.  
 • Wij zijn voor goede en moderne onderwijsvoorzieningen voor de kinderen in Stede Broec.  
 • Wij willen dat het IKC een onafhankelijke plek wordt waar kinderen na scholen kunnen worden opgevangen. 
 • Wij willen dat de gemeente actief stageplekken blijft aanbieden 
 • Wij willen dat kinderen veilig naar school kunnen  
 • Wij willen dat muziekonderwijs op de basisschool blijft, zodat elk kind hiermee in een vroeg stadium in contact komt.  

Communicatie gemeente & burgerparticipatie

Het is zonde als er problemen ontstaan door miscommunicatie. Inwoners kunnen zich dan in de steek gelaten of overvallen voelen. CDA Stede Broec is daarom voor het versterken van korte lijnen, proactieve communicatie en de mogelijkheid voor persoonlijk contact. Bij plannen die tot veranderingen kunnen leiden, zien we graag dat de gemeente proactief inwoners informeert, zodat zij mee kunnen denken en niet voor verassingen komen te staan. De digitalisering biedt kansen om kosten te besparen en om onze inwoners op meerdere wijze te informeren, bijvoorbeeld via social media. Dit neemt niet weg dat wat ons betreft ook informatievoorziening op de traditionele manier (zoals in het Westfries Weekblad) mogelijk blijft voor de inwoners die nog niet zo ver zijn qua digitalisering.

Onze plannen:

 • Wij zijn voor een bereikbaar gemeenteloket met voldoende mogelijkheden om hier ’s avonds terecht te kunnen in verband met inwoners die overdag werken.
 • Wij willen van de gemeentewebsite het visitekaartje van de gemeente maken waar inwoners, toeristen en belangstellende snel kunnen zien welke activiteiten plaatsvinden in de gemeente en wat het laatste lokale nieuws is.
 • Wij vinden het belangrijk dat naast inzetten op digitalisering ook informatievoorziening op de traditionele manier mogelijk blijft voor die inwoners die nog niet zo ver zijn met de digitalisering.
 • Wij vinden proactieve en duidelijk communicatie van de gemeente belangrijk. Dan gaat het om het zo vroeg mogelijk in een proces alle betrokkenen te informeren en te betrekken én hen gedurende het proces op de hoogte houden.
 • Wij willen dat inwoners de mogelijkheid hebben om ideeën en plannen aan te dragen op een laagdrempelige manier, zoals via wijkavonden, het introduceren van de ‘Raad komt naar u toe’ en de mogelijkheid input te geven via social media. Met onze CDA Stede Broec caravan horen we de komende jaren ook weer graag wat bij u speelt en onze raadsleden zijn altijd bereikbaar om uw wensen of ideeën te bespreken.