Leefbaarheid & sport

Leefbaarheid & recreatie

Een belangrijk aspect om in een gemeente te wonen en te recreëren is de leefbaarheid van een gemeente. Dit is zowel belangrijk voor (jonge) gezinnen, jongeren en onze senioren die genieten van hun oude dag. CDA Stede Broec is daarom voor voldoende ruimte voor recreatie, voorzieningen, sport en cultuur. Een grote wens van het CDA Stede Broec, namelijk het onlangs gerealiseerde Streekplein voor het gemeentehuis en het winkelcentrum het Streekhof, is hier een goed voorbeeld van. Het Streekhof vervult hierdoor nog meer de rol van een ontmoetingsplaats. Het is een aantrekkelijk centrum en zorgt tevens voor veel voorzieningen dichtbij huis en voor werkgelegenheid. Ook vinden wij het belangrijk om ons in te zetten voor  basisvoorzieningen zoals pinautomaten in de buurt en behoud van bus/treinvervoer waarbij we de wens voor een dubbel spoor tussen Enkhuizen en Hoorn zullen blijven aankaarten.

Onze plannen:

 • Wij willen optimaal gebruik van het Streekplein stimuleren met het toe staan van een horeca gelegenheid met terras zodat heerlijk op het terras een drankje kan worden gedaan en een hapje kan worden gegeten. Ook willen wij dat de gemeente open staat voor activiteiten op het plein, zoals bijzondere markten en optredens van lokaal talent.
 • Wij willen op het plein voor het Postkantoor horeca met terras toe staan. Om een win/win situatie te creëren waarbij het én mogelijk wordt om het toe te staan én meerwaarde ontstaat op maatschappelijk vlak, willen we er een sociaal project van maken. Dit zou kunnen door de bediening te laten verzorgen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, indien mogelijk in samenwerking met de praktijkschool of Werksaam.
 • Wij willen de mogelijkheid creëren om een restaurant in het Streekhof toe te staan.
 • Wij willen meer vaarmogelijkheden voor onze inwoners creëren en Stede Broec Zuid nog aantrekkelijker maken om te wonen door via het bouwen van bruggen en het baggeren van sloten in Stede Broec Zuid meer vaarroutes te creëren. Hierdoor zal aan de zuidkant van het spoor  het leefgenot en de aantrekkelijkheid van het gebied worden vergroot. Ook kan het de leefbaarheid in de gehele gemeente hiermee worden vergroot doordat veel inwoners varen zien als een leuke hobby en traditie in Stede Broec.
 • Wij zijn voor een goede gladheidsbestrijding bij sneeuw en ijzel met hierbij een goede balans in de strooiroutes zodat overlast en valpartijen worden voorkomen. Zeker voor naar school gaande kinderen en ouderen is het belangrijk dat het strooibeleid goed is. De vele knelpunten die inwoners via onze Facebookpagina hebben doorgegeven nemen we hierbij mee.
 • We willen investeringen in snel internet stimuleren. Snel internet is tegenwoordig een belangrijke voorziening, omdat het nodig is om de nieuwste voorzieningen thuis te kunnen gebruiken, en innovatief te kunnen ondernemen. Ook maakt snel internet digitale onderwijsontwikkelingen op scholen en zorg op afstand mogelijk.
 • Wij willen dat onze buurten en landelijke gebieden goed bereikbaar blijven door, samen met de provincie en de regio, een goede lobby op te zetten voor het openbaar vervoer. Op deze wijze willen wij ons inzetten dat de negatieve gevolgen van de definitieve dienstregeling van de NS voor 2018 (lange overstaptijden/slechtere aansluiting trein en bus) in de nieuwe dienstregelingen worden teruggedraaid. Ook zullen wij blijven pleiten voor behoud van twee treinstations in de gemeente Stede Broec en de wens voor een dubbel spoor tussen Enkhuizen en Hoorn blijven aankaarten.
 • Wij vinden het belangrijk dat in samenwerking met het waterschap HHNK alle sloten in Stede Broec frequent worden uitgebaggerd, zodat varen door onze mooie gemeente aantrekkelijk en makkelijk blijft.

Wonen, gezin en bloeiende gemeente

CDA Stede Broec vindt het belangrijk om via een prettig leefklimaat en voldoende gezinswoningen dat (jonge) gezinnen het aantrekkelijk blijven vinden om in onze gemeente te wonen. Op deze manier blijft er een goede balans tussen verschillende leeftijdsgroepen en kunnen bepaalde voorzieningen in stand blijven. Om de jeugd een kans te bieden om in onze gemeente te wonen is het ook van belang dat er voldoende starterswoningen zijn. CDA Stede Broec vindt daarnaast een kleurige, bloeiende en groene gemeente zeer belangrijk voor een plezierig leefklimaat en een prettige woonomgeving. De gemeente  krijgt een goede uitstraling door prachtige rozenperkjes en het goed bestrijden van onkruid. Uiteraard willen we, in samenwerking en met inzet van de inwoners, een groene, bloeiende en fleurige gemeente  creëren, zodat we er samen voor zorgen dat een optimaal leefklimaat ontstaat. We moeten zuinig omgaan met onze grondstoffen en ons afval indien mogelijk hergebruiken. Om te komen tot een afvalloze samenleving, volgen we alle mogelijke manieren op de voet. Zo ook de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding. Het legen van de grijze bak 1 keer per maand is een van de nadelige gevolgen die wij hebben aangegeven toen gekozen is om afval te scheiden bij de bron met het apart scheiden van plastic in de oranje bak. Ook kan het niet zo zijn dat de HVC afval importeert om de energie centrale brandend te houden en het voor bedrijven met veel (plastic)afval niet aantrekkelijk is om het afval te scheiden.

 

Onze plannen:

 • Wij zijn voor het creëren van een prettige woon- en leefgebied voor gezinnen en jongeren, zodat deze niet wegtrekken. Hierbij moet er ook oog zijn voor voldoende gezinswoningen en starterswoningen.
 • Wij willen het afval scheiden met een aparte oranje bak voor plastic ter discussie stellen. Wat ons betreft wordt er serieus gekeken naar afval scheiden bij HVC (nascheiding) zodat de oranje bak niet meer nodig is en de grijze bak weer frequenter kan worden opgehaald.
 • Wij zijn voor een prettig woonomgeving door het verzorgen en onderhouden van een kleurige, bloeiende en groene gemeente. Bijvoorbeeld door het creëren en behouden van fleurige bloemperken, het stimuleren van herbeplanting én door samen met de buurt actief onkruid te verwijderen.
 • Wij willen hondenpoep in bijvoorbeeld speeltuinen zoveel mogelijk tegengaan. Wij willen dat bewerkstelligen door voldoende uitlaatplekken, de poepzuiger langs te laten gaan, bordjes te plaatsen en handhaving waar nodig.
 • Wij willen de provincie aan hun belofte houden om een geluidswal te plaatsen bij de N506 als het lawaai te hinderlijk wordt voor de aanwonenden.

 

Sport en onderwijs

CDA Stede Broec is al jarenlang de partij die zich inzet voor goede en voldoende sportvoorzieningen in Stede Broec en het stimuleren van beweging. Bewegen zorgt namelijk voor ontspanning, maakt mensen weerbaar en vergroot de kans op een gezond leven. Daarnaast heeft sport een andere belangrijke functie: het brengt mensen samen. Het unieke van sport is dat het mensen van verschillende opleidingingsniveaus en achtergronden bij elkaar brengt.  Sport speelt daarnaast ook nog een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Goed onderwijs is daarnaast belangrijk voor een goede ontwikkeling van onze kinderen en om aantrekkelijk te blijven als gemeente voor jonge ouders om in te wonen. Daarom zetten wij ons in voor goede en moderne onderwijsvoorzieningen voor de kinderen in Stede Broec.

 

Onze plannen:

 • Wij zijn voor het goed onderhouden en opknappen van sportvelden en sportaccommodaties.
 • We vinden het belangrijk dat sportverenigingen voldoende mogelijkheden houden om verschillende soorten activiteiten te organiseren.
 • Wij zijn voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten, bijvoorbeeld in het Nassaupark.
 • Wij zijn voor het stimuleren van creatieve ideeën om de maatschappelijke functie van sport breder te benutten door bijvoorbeeld connecties te maken met het sociale domein.
 • Wij zijn voor verbinding van sport, cultuur, onderwijs en de gemeente via combinatiefunctionarissen, waarvoor cofinanciering vanuit het Rijk beschikbaar is.
 • Wij zijn voor het blijven creëren van goede en moderne onderwijsvoorzieningen voor de kinderen in Stede Broec.
 • Wij zijn voor muziekonderwijs en willen in nauw overleg met de betrokken instanties plannen maken op welke wijze het muziekonderwijs het beste tot stand kan komen. Ons uitgangspunt is om muziekonderwijs op de basisschool te geven, zodat elk kind hiermee in een vroeg stadium in contact komt.

 

Communicatie gemeente & burgerparticipatie

Het is zonde als er problemen ontstaan door miscommunicatie. Inwoners kunnen zich dan in de steek gelaten of overvallen voelen. CDA Stede Broec is daarom voor het versterken van korte lijnen, proactieve communicatie en de mogelijkheid voor persoonlijk contact. Bij plannen die tot veranderingen kunnen leiden, zien we graag dat de gemeente proactief inwoners informeert, zodat zij mee kunnen denken en niet voor verassingen komen te staan. De digitalisering biedt kansen om kosten te besparen en om onze inwoners op meerdere wijze te informeren, bijvoorbeeld via social media. Dit neemt niet weg dat wat ons betreft ook informatievoorziening op de traditionele manier (zoals in het Westfries Weekblad) mogelijk blijft voor de inwoners die nog niet zo ver zijn qua digitalisering.

Onze plannen:

 • Wij zijn voor een bereikbaar gemeenteloket met voldoende mogelijkheden om hier ’s avonds terecht te kunnen in verband met inwoners die overdag werken.
 • Wij willen van de gemeentewebsite het visitekaartje van de gemeente maken waar inwoners, toeristen en belangstellende snel kunnen zien welke activiteiten plaatsvinden in de gemeente en wat het laatste lokale nieuws is.
 • Wij vinden het belangrijk dat naast inzetten op digitalisering ook informatievoorziening op de traditionele manier mogelijk blijft voor die inwoners die nog niet zo ver zijn met de digitalisering.
 • Wij vinden proactieve en duidelijk communicatie van de gemeente belangrijk. Dan gaat het om het zo vroeg mogelijk in een proces alle betrokkenen te informeren en te betrekken én hen gedurende het proces op de hoogte houden.
 • Wij willen dat inwoners de mogelijkheid hebben om ideeën en plannen aan te dragen op een laagdrempelige manier, zoals via wijkavonden, het introduceren van de ‘Raad komt naar u toe’ en de mogelijkheid input te geven via social media. Met onze CDA Stede Broec caravan horen we de komende jaren ook weer graag wat bij u speelt en onze raadsleden zijn altijd bereikbaar om uw wensen of ideeën te bespreken.