Regionale Energie Strategie (RES) – update

Onderstaande inbreng voor de raadsvergadering van juni 2021 komt van ons raadslid Jean Pierre Kroezen en willen wij graag met u delen.

Voorzitter,

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest rondom de plannen voor zon en wind in onze regio. Als CDA kiezen we voor een groen-realistische aanpak. Ja, er is een klimaatprobleem, maar dit betekent niet dat ieder voorstel dat CO2 uitstoot reduceert automatisch een goed idee is. Nog steeds is onduidelijk welke netto CO2 besparing wordt bereikt. Meerdere keren hebben wij daarom aangedrongen op een realistisch beleid en een fair-share voor de Regionale Energie Strategie NHN zijnde 1/30 deel van 35TWh = 1,2TWh. Om het voorgestelde bod in de RES 1.0 te realiseren zullen forse investeringen, door met name de netbeheerders, noodzakelijk zijn. Welke kostenverhoging dit voor onze burgers gaat betekenen, is ongewis.

Positief is dat windturbines minimaal op meer dan 600 meter afstand van woningen mogen worden gerealiseerd. Van ons mag hier aan worden toegevoegd een minimale afstand van 10 keer de top. Om de TWh ambitie te kunnen invullen is helaas een fors aantal hectares aan goede agrarische grond als zoekgebied voor zonneweides aangewezen. Uitbreiding van nog meer biomassa-centrales zien we gelukkig niet.

Daarnaast wil ik hier het ongemakkelijke contrast met de woningbouwcrisis benoemen. Wij vinden het erg moeilijk uit te leggen dat het provinciebestuur tientallen woningbouwprojecten in onze provincie onder het mom van natuurbescherming verboden heeft en aan de andere kant nu wel zoekgebieden voor grote zonneparken en windturbines in het landschap heeft ingetekend. Dat vinden wij lastig uit te leggen tegen al die jongeren die geen woning kunnen vinden, maar straks wel vanuit hun slaapkamer uitkijken op zonneparken en windturbines.

Tot slot vinden wij dat er, naast wind en zon, ook ingezet moet worden op onderzoek naar alternatieven voor wind en zon op land die minder ruimte vragen. Het is bij de meeste mensen wel bekend dat de gigantische 11 tot 13 MW die nu op zee geplaatst veel meer en veel stabielere stroom op leveren dan de ook al erg grote 2 tot 3 MW windturbines op land. Bij veel mensen is ook wel bekend dat de kerncentrale in Borssele in Zeeland, ongeveer evenveel energie oplevert als ongeveer vijfhonderd windturbines op land, maar dan met stabiele en goed regelbare stroom. Wij hebben er moeite mee dat de RES zoals die nu neergelegd is alleen inzoomt op wind en zon op land. Dat had niet per se gehoeven, want in de RES 1.0 van de provincie Zeeland is bijvoorbeeld ook een aparte paragraaf over kernenergie. Hierin geven zij aan dat er heel veel ruimte is voor uitbreiding van kernenergie naast de bestaande kerncentrale van 4 naar 16 terawattuur per jaar, wat veel beter nieuws voor het klimaat zou zijn dan de plaatsing van een paar windmolens. Ook in de RES van Noord-Holland-Noord had meer aandacht voor die kans mogen zijn.

Als CDA vinden we dat de nadelen en risico’s van kernenergie te lang overdreven zijn. Ja, er zijn nadelen en risico’s, net als bij alle technieken, maar die moet je nuchter bekijken en niet op basis van doembeelden. De voordelen zijn immens: grote CO2 vrije energieopwek met weinig ruimtebeslag, waardoor ons landschap beschermd kan worden.

Voorzitter, wij hebben in Westfriesland een prachtig landschap, waar veel mensen zich thuis voelen. De titel van onze structuurvisie is Westfriesland een dijk van een regio. Laten we die prachtige gebieden in onze regio koesteren.

Voorzitter, de RES en de discussie over klimaat dwingt ons tot het maken van keuzes, soms moeilijke keuzes. Laten we die op basis van goede informatie maken en niet op basis van angst. Angst is een slechte raadgever. Ja, we hebben een grote verantwoordelijkheid om het klimaatprobleem op te lossen. Dat moeten we ook doen. Laten we dus alle instrumenten in de gereedschapskist aangrijpen om met een krachtige aanpak het probleem op te lossen én ons prachtige landschap te beschermen. Laten we kiezen voor duurzaamheid én leefbaarheid. Laten we kiezen voor een Westfriesland en Noord-Holland waar iedereen zich thuis kan voelen.

De afgelopen jaren hebben wij waar mogelijk onze zienswijze kenbaar gemaakt. Helaas zien we daar tekort van terug in de voorgestelde RES 1.0 plannen. Daarom zullen wij tegen dit voorstel stemmen.

CDA Stede Broec