Zorg voor elkaar

Goede en sociale zorg dichtbij huis

CDA Stede Broec zet in op kleinschalige zorg met korte en snelle lijnen dichtbij huis. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een hecht netwerk dat werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener, zodat mensen worden ondersteund op een wijze die bij hen past.

Door de korte en dus de juiste lijnen kennen de zorgmedewerkers de inwoners en weten de inwoners de weg naar de gemeente te vinden.

Op deze manier kunnen inwoners zo lang als mogelijk op een waardige manier de regie over hun eigen leven houden. Wij zetten daarnaast in op goede sociale verbondenheid met een gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

 

Onze plannen:

 • Wij willen de kleinschalige zorg met korte en snelle lijnen dichtbij huis blijven ondersteunen, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van onze inwoners. Ook zijn we voor continuering van de kwaliteit van huishoudelijk hulp.
 • Wij vinden goede zorg belangrijk en willen daarom dat zorgbehoevenden in een zorginstelling of die thuis wonen de zorg krijgen die zij nodig hebben met waar nodig professionele ondersteuning.
 • Wij zijn voorstander van goede communicatie, samenwerking en afstemming tussen de gemeente, zorgverzekeraars, zorgverleners, zorghebbende en familie en vrienden. Belangrijk is hierbij dat wordt ingezet op goede communicatie en bekendheid van een meldpunt bij de inwoners zodat inwoners weten waar zij terecht kunnen en communicatie wordt gebundeld
 • Wij willen aan de hand van de Dementie Monitor inzetten op het dementievriendelijker inrichten van de gemeente, bijvoorbeeld door verbeteringen in het voorzieningsniveau en optimalisatie van informatie en advies. Op deze manier kunnen dementerenden zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.
 • Wij zetten ons in voor verbeteringen op het gebied van jeugdzorg, bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid van de voorzieningen en tijdige zorg op maat.
 • Wij vinden wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving gewenst. Uitgangspunt moet zijn dat de gemeente kijkt wat mogelijk is om samen met alle betrokkenen een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door als gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur af te geven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.
 • Wij willen voorkomen dat inwoners overlijden door een hartstilstand door te investeren in de burgerAED. We willen dat meer korte cursussen kunnen worden gegeven over een stabiele zijligging en het bedienen van een AED apparaat en dat meer AED apparaten in onze gemeente worden geplaatst die het hartritme weer kunnen herstellen bij een hartstilstand. Direct reanimeren is van levensbelang, want in de provincie Noord-Holland Noord sterven 200 mensen per jaar aan een hartstilstand.
 • Wij willen EHBO cursussen voor kinderen en volwassen stimuleren en ondersteunen.
 • Wij zetten in op preventiemaatregelen en voorlichting op het gebied van zorg zodat de kans het grootst is dat onze inwoners zo lang mogelijk gezond blijven en thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door via technische middelen zorg op afstand aan te bieden, aandacht voor ouderenmishandeling op de kaart te zetten en de preventieve campagne ‘In control of alcohol en drugs’ voort te zetten.
 • We willen een overzichtskaart maken (digitaal én gedrukt) waarop iedereen eenvoudig kan zien welke hulp in welke situatie voor handen is en hoe men hierbij kan komen.

 

Ontlasten van onze mantelzorgers

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Het waarderen en stimuleren van mantelzorg vinden wij daarom erg belangrijk. De klachten over de vele regeldruk in de zorg nemen wij serieus en komen daarom een met plan om onnodige regels te schrappen.

Onze plannen:

 • Wij willen blijvende waardering voor mantelzorgers en wij willen mantelzorgers als ervaringsdeskundigen betrekken bij het opstellen en de uitvoering van het beleid.
 • Wij willen in samenwerking met zorgverleners en zorgvragers een concreet plan opstellen om onnodige regels te schrappen.
 • Wij vinden vervangende zorg (respijtzorg) belangrijk zodat mantelzorgers de mogelijkheid hebben hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen om de zorg beter vol te kunnen houden.
 • Wij willen de regels voor onkostenvergoeding van vrijwilligers versoepelen en vereenvoudigen om zo de administratieve lasten te verminderen en te voorkomen dat vrijwilligers terechtkomen in onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures en hoge kosten.
 • Wij willen de groep van vrijwilligers uitbreiden die aanspraak kunnen maken op een gratis verklaring omtrent gedrag (VOG), zodat de drempel voor hen lager wordt om daadwerkelijk vrijwilliger te worden.

 

Voorkomen van eenzaamheid en activiteiten voor ouderen

Het voorkomen van eenzaamheid vinden wij zeer belangrijk. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De vele vrijwilligers die aandacht en zorg geven aan onze ouderen zien wij als de kampioenen van Stede Broec! Om ook jongeren enthousiast te maken voor het vrijwilligerswerk zijn wij voorstander van een maatschappelijke stage om jongeren actief te betrekken bij de samenleving en jongeren te leren dat het leuk en goed is om iets te doen voor een ander. Doordat steeds meer mensen in onze gemeenten met pensioen gaan is het daarnaast belangrijk dat voldoende wordt georganiseerd zodat onze inwoners van hun welverdiende oude dag kunnen genieten. Stichting Welzijn Stede Broec en de Seniorenraad Stede Broec zijn hierbij belangrijke spelers. Belangrijke instrumenten om dit te kunnen realiseren zijn het stimuleren van voldoende activiteiten voor onze ouderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en behoud van dagbesteding.

 

Onze plannen:

 • Wij willen voor onze ouderen een gemeentelijk actieprogramma om eenzaamheid tegen te gaan, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. Hierbij kan worden gekeken naar de gemeente Rotterdam die dit succesvol heeft opgezet. Eenzaamheidsbestrijding wordt wat ons betreft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid door in te zetten op training van vrijwilligers en professionals op het signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen en het onderwerp eenzaamheid tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde te laten komen.
 • Wij zijn voor het stimuleren van voldoende activiteiten waar onze ouderen elkaar kunnen ontmoeten en behoud van dagbesteding voor onze ouderen.
 • Wij willen het mogelijk maken om meer recreatiemogelijkheden voor ouders en opa’s en oma’s met (klein)kinderen te creëren, uit gesprekken met inwoners blijkt dat met name in Stede Broec Zuid dit nog ontbreekt. We willen meer speelmogelijkheden, bijvoorbeeld door het plaatsen van kleine speeltoestellen.
 • Wij vinden het belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking zich makkelijk kunnen verplaatsen in de gemeente met passend vervoer.
 • Wij willen dat de gemeente zich samen met middelbare scholen en instellingen inzet voor een maatschappelijke stage. Jongeren kunnen hierbij bijvoorbeeld kiezen om ouderen te gaan helpen of trainingen in de sport te verzorgen voor onze jongste jeugd.

 

Speciaal oog voor armoede

CDA Stede Broec vindt het voorkomen van armoede belangrijk. Het is voor niemand leuk om in de schulden te zitten, hulp met de administratie kan helpen om hieruit te komen. Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Kinderen kunnen hierdoor een achterstand oplopen. Daarom wil het CDA Stede Broec een actief armoedebeleid in onze gemeente.

 

Onze plannen:

 • In samenwerking met (beschikbare middelen van) het Rijk en Stichting Leergeld willen wij sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen voorkomen, door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
 • Wij zijn voorstander van projecten met vrijwilligers voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’.