Zorg voor elkaar

Goede en sociale zorg dichtbij huis

Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor het land en de gemeente waarin we willen leven. We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Zo lang we goed voor elkaar zorgen kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meedoet en ieder mens telt. Het CDA zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd zijn dat dit meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder voor zich maatschappij. 

De stichting “Ons Stede Broec” is het voorportaal. Door een pro actieve houding voorkomt Ons Stede Broec daar waar mogelijk doorgeleiding naar (duurdere) zorg. Preventie door middel van activiteiten op het gebied van o.a. zomerprogramma, scheidingsspreekuur, Rots en water training, jongerenwerk, jeugdhulp.

Met een veelbelovende nieuwe aanpak eenzaamheid wordt de eenzaamheid bestreden. Ons Stede Broec kent de mensen in de wijken en buurten van Stede Broec.  

De betaalbaarheid van de zorg wordt steeds moeilijker. De vraag om zorg neemt fors toe, de mogelijkheden om zorg te bieden zijn legio. Als gemeente zullen er keuzes gemaakt moeten worden om de betaalbaarheid van de echt noodzakelijke zorg overeind te houden. De gemeente heeft niet de financiële middelen om alle zorgwensen in te vullen.  

De kosten voor jeugdzorg en WMO zijn de afgelopen jaren qua financiën een molensteen om onze nek geweest. Om te voorkomen dat we door constante tekorten op dit terrein, andere ambities niet kunnen realiseren, zullen we er alles aan doen om deze kosten beheersbaar te houden. 

CDA Stede Broec vindt een proactieve houding van de gemeente en de statushouder belangrijk indien een persoon of een gezin met een andere culturele en/of nationale achtergrond zich vestigen in onze gemeente. De ervaring leert namelijk dat een goede en actieve integratie van belang is om dit  proces  goed te laten verlopen, zodat er later geen problemen ontstaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat statushouders die hier willen komen wonen, bereid zijn om actief mee te doen met de manier van leven in Stede Broec, de taal spreken en dat zij bereid zijn de waarden van de democratische rechtstaat te onderkennen. Ook leert de ervaring dat het van groot belang is voor het draagvlak in een gemeente voor het vestigen van statushouders, dat ook rekening wordt gehouden met de zorgen en wensen van de huidige inwoners. Daarom zijn wij voor een eerlijke balans bij het toekennen van sociale huurwoningen. Door statushouders bij de toekenning van sociale woningen niet automatisch voorrang  te geven boven andere inwoners heeft iedereen en gelijke kans op een betaalbare woning.  

Onze plannen:

  • Wij willen dat er in elke wijk een plek is waar ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten. 
  • Wij willen dat er over 4 jaar minder mensen zijn die zich eenzaam voelen. 
  • Wij willen dat eenvoudige hulp altijd wordt gegeven, complexe hulp wordt beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. 
  • Wij willen dat bij overschrijding van het budget voor jeugdzorg of WMO een budgetplafond wordt gehanteerd. 
  • Wij willen dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en hiervoor hebben en houden we locaties beschikbaar zoals Princensluis, sportkantines, buurthuizen, Inventas (R17), Het Postkantoor, Ons Stede Broec en de bibliotheek.
  • Wij willen dat lokale informatie behouden blijft via de lokale huis-aan-huis bladen (Bokaal, De Cirkel).  
  • Wij willen dat informatie eenvoudig toegankelijk is via de website van de gemeente.
  • Wij willen dat het vrijwilligerspunt voldoende onder de aandacht wordt gebracht. 
  • Wij willen dat Ons Stede Broec het sociale wijkteam blijft voor jong en oud.  
  • Wij willen dat Ons Stede Broec zijn voelsprieten in de wijken heeft en het eerste toegangspunt voor ondersteuning is. 
  • Wij willen dat Ons Stede Broec weet wat er speelt en de kwetsbare jongeren en ouderen in Stede Broec kent. 
  • Wij willen dat Ons Stede Broec activiteiten onderneemt om de kwetsbaarheid te verminderen of indien nodig door te verwijzen naar de juiste zorg. 
  • Wij willen dat het uitgangspunt is dat het budget bepalend is.  
  • Wij willen dat er niet onbeperkt uitgaven worden gedaan aan de jeugdzorg of WMO. 
  • Wij willen niet dat extra kosten aan jeugdzorg en WMO ten koste gaan van andere budgetten zoals korten op het verenigingsleven of groenvoorziening.  
  • Wij willen dat bij het verkrijgen van het Nederlanderschap aandacht wordt besteed aan de manier van leven in Stede Broec, de taal (ook bij volwassenen) en dat de waarden van de democratische rechtsstaat worden uitgedragen.  
  • Wij willen statushouders kennis laten maken met de manier van leven in Stede Broec door, waar mogelijk, lokale bewoners (buddies) inzetten die hen wegwijs maken in de gemeente.