Houd Stede Broec zelfstandig

Wij zijn voor een zelfstandige gemeente Stede Broec

We herhalen wat we in het vorige programma ook hebben gezegd. We blijven graag die trotse, zelfstandige gemeente met dat rijke voorzieningenniveau, waar de politiek dichtbij staat! Onderzoeken blijven uitwijzen dat een samenvoeging NIET voordeliger is, maar juist duurder. En er komen niet meer of betere voorzieningen, deze versoberen juist of verdwijnen. Kijk bijvoorbeeld naar onze buren in Medemblik, waar ook een kaalslag gaande is binnen de voorzieningen. Wij willen als CDA Stede Broec dichtbij onze inwoners blijven staan, om er zo voor te zorgen dat we een sterke gemeente blijven! 

Wij zijn tegen bestuurlijke samenvoeging. Gedachtes van één gemeente met Enkhuizen en Drechteland of zelfs een opschaling tot één gemeente Westfriesland staan ver van ons af. Alle onderzoeken wijzen uit dat de schaalvergroting van een gemeente op termijn een verschraling van de voorzieningen zal inhouden en meer afstand van de burger tot de gemeenschap. 

We herinneren ons allemaal de verkiezingen van 2014 waarin geen enkele partij een ambtelijke fusie met Enkhuizen en Drechterland in het verkiezingsprogramma had staan. Ondanks het verzet en de vele waarschuwingen van CDA Stede Broec werd deze ambtelijke fusie snel na de verkiezingen realiteit. In 2015 is de SED organisatie van start gegaan. Terugkijkend verbazen velen zich nu over de SED, de onrealistische uitgangspunten en slecht uitgewerkte organisatie opzet. De ambtelijke samenwerking SED heeft geen verbeterde dienstverlening opgeleverd, maar wel veel geld gekost en gedoe bij de ambtenaren. Daarnaast is een bestuurlijk onwerkbaar gedrocht gecreëerd waarmee de gemeenteraad en onze wethouders nog verder van de ambtelijke uitvoering zijn komen te staan.  

De gemeente Stede Broec kan goed zelfstandig blijven omdat er op vele terreinen met andere gemeentes in onze regio samengewerkt en informatie uitgewisseld. Binnen Westfriesland en de regio Noord-Holland-Noord wordt op vele terreinen goed samengewerkt. Er wordt via DeSom samengewerkt op ICT gebied. Werksaam Westfriesland is een samenwerking om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg te helpen. Ook voert deze stichting de TOZO uitkeringen voor ondernemers uit. Het Westfries archief is hèt historische informatiecentrum voor (oostelijk) West-Friesland. Voor het onderhouden en uitbreiden van de recreatie mogelijkheden werken wij samen in het recreatieschap Westfriesland. Daarnaast zijn we voor de brandweer en ambulance aangesloten bij de veiligheidsregio NHN, hebben we voor de gezondheidsdienst de GGD NH en voor de uitvoering van milieudiensten de omgevingsdienst ODNHN.  

In tegenstelling tot de samenwerkingsverbanden heeft de SED geen specifiek beleidsonderdeel waarin samenwerking logisch lijkt. De SED is een samenwerking waarin de ambtenaren van 3 gemeenten in 1 organisatie bijeen zijn gezet om vervolgens voor 3 gemeenten hun taken uit te voeren. Leiding aan de organisatie wordt via een drietal extra bestuurslagen verzorgd. Het AB, DB en de directie SED.  

Doordat de gemeenten ieder andere processen, werkwijze en beleidsdoelstellingen hebben worden de vooraf veronderstelde efficiency doelstellingen niet behaald. Ook valt er geen voordeel te behalen richting taken die direct betrekking hebben op lokale uitvoering. Het onderhoud van de bijvoorbeeld het openbaar groen is een lokale aangelegenheid. Ook zien wij in Stede Broec de stichting Ons Stede Broec als de beste methode om invulling te geven aan de pro actieve zorgtaken. 

Gezien de grote verschillen tussen de drie gemeenten, de extra bestuurslagen, het hoge niveau van regionale samenwerkingsverbanden en de vele SED verbeter trajecten, willen wij zo snel mogelijk stoppen met de SED samenwerking. 

Onze plannen:

  • Wij blijven voor een zelfstandige, trotse en financieel gezonde gemeente Stede Broec. Op deze wijze willen wij de gemeente in de uitvoering van haar taken dichtbij en benaderbaar houden. 
  • Wij willen een gemeentehuis dichtbij alle inwoners, het voorzieningenniveau op peil houden, hogere (loon)kosten voorkomen en onze eigen identiteit behouden.   
  • Wij willen zo snel mogelijk stoppen met de ambtelijke SED samenwerking.  
  • Wij blijven voor een goede en intensieve samenwerking met andere gemeenten om regionale taken goed op te pakken en de regio West-Friesland samen te promoten op het gebied van wonen, werken, onderwijs, toerisme etc.  
  • Wij zijn voor een nabije bereikbaarheid van de gemeentelijke loketten. 
  • Wij willen dat Stede Broec zelf bepaald welke voorzieningen het heeft.  
  • Wij zijn voor een bestuur en een gemeenteraad die dichtbij de burgers, bedrijven en verenigingen staat. 
  • Wij geloven in eigen kracht en kunnen!