Veiligheid & integratie

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte voor inwoners om zich thuis en geborgen voelen. Kinderen moeten veilig door de gemeente kunnen fietsen en ouderen moeten gewoon rustig een rondje kunnen wandelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Woninginbraken, vandalisme, verkeersoverlast en drugsoverlast moet daarom stevig worden tegengegaan. Daarnaast zijn een veilige schoolomgeving en veilige openbare ruimten belangrijk. Mochten signalen van (dreigende) radicalisering zich voordoen, willen wij dat direct tot actie wordt overgegaan en dat een gezinsbrede aanpak wordt ingezet met begeleiding, om een deradicalisering in gang te zetten.

Onze plannen:

 • Wij willen een veiligere gemeente door een lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit, met voldoende toezicht op plekken die vandalisme gevoelige zijn en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme.
 • Wij willen stimuleren dat elke wijk in samenwerking met de politie en de gemeente een buurtapp op whatsapp aanmaakt, om elkaar op de hoogte te houden van verdachte situaties in de wijk.
 • Wij willen het mogelijk maken om camera’s te plaatsen op risicoplekken en plaatsen die vandalismegevoelig zijn (zoals treinstations, bushokjes en het winkelcentrum).
 • Wij zouden graag zien dat de politie meer zichtbaar is, bijvoorbeeld door op de fiets door de wijken te gaan. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.
 • Wij zijn voor het hard aanpakken van drugsdealers, illegale handel in drugs en illegale verkooppunten.
 • Wij zijn voor het hard optreden tegen fraudeurs.
 • Wij willen meer bewustwording creëren bij de inwoners en lokale ondernemers van het belang van ICT beveiliging.
 • Wij zijn voor goede verkeersveiligheid rondom scholen. Hierbij willen wij dat preventieve maatregelen zoals snelheidsmeters en verkeersborden worden ingezet en daarnaast worden gehandhaafd.
 • Wij willen dat bij signalen van (dreigende) radicalisering, in samenwerking met de betrokken instanties direct tot actie wordt overgegaan en een gezinsbrede aanpak wordt ingezet met begeleiding, om een deradicalisering in gang te zetten.

Integratie

CDA Stede Broec vindt een proactieve houding van de gemeente en de statushouder belangrijk indien een persoon of een gezin met een andere culturele en/of nationale achtergrond zich vestigen in onze gemeente. De ervaring leert namelijk dat een goede en actieve integratie van belang is om dit  proces  goed te laten verlopen, zodat er later geen problemen ontstaan. Wij vinden het daarom belangrijk dat statushouders die hier willen komen wonen, bereid zijn om actief mee te doen met de manier van leven in Stede Broec, de taal spreken en dat zij bereid zijn de waarden van de democratische rechtstaat te onderkennen. Ook leert de ervaring dat het van groot belang is voor het draagvlak in een gemeente voor het vestigen van statushouders, dat ook rekening wordt gehouden met de zorgen en wensen van de huidige inwoners. Daarom zijn wij voor een eerlijke balans bij het toekennen van sociale huurwoningen. Door statushouders bij de toekenning van sociale woningen niet automatisch voorrang  te geven boven andere inwoners heeft iedereen en gelijke kans op een betaalbare woning.

Onze plannen:

 • Wij zijn voor een eerlijke balans bij het toekennen van sociale huurwoningen. Door statushouders bij de toekenning van sociale woningen niet automatisch voorrang te geven boven andere inwoners, heeft iedereen een gelijke kans op een betaalbare woning.
 • Wij willen dat bij het verkrijgen van het Nederlanderschap aandacht wordt besteed aan de manier van leven in Stede Broec, de taal (ook bij volwassenen) en dat de waarden van de democratische rechtsstaat worden uitgedragen. Om statushouders kennis te laten maken met de manier van leven in Stede Broec willen we, waar mogelijk, lokale bewoners (buddies) inzetten die hen wegwijs maken in de gemeente.