Economie & duurzaamheid

Ondernemerschap en MKB

Een belangrijke motor voor een vitale en leefbare gemeente met voldoende werkgelegenheid is ondernemerschap. Wij willen een gemeente zijn waar ondernemers zich graag vestigen. Dat betekent als gemeente faciliteren en samen denken in kansen in plaats van bedreigingen en het schrappen van onnodige regels en lasten. Speciale aandacht heeft CDA Stede Broec voor MKB-bedrijven en familiebedrijven. Dit zijn bedrijven waar veel Stede Broecers werken en de motoren waar de samenleving op draait. Het zijn vaak deze bedrijven die lokale evenementen en verenigingen sponsoren waardoor deze evenementen doorgang kunnen vinden. Duurzame werkgelegenheid kan in de regio worden bevorderd door samen met andere gemeenten op te trekken. Bijvoorbeeld door regionale initiatieven zoals Seed Valley voor de zaadbedrijven en Holland Boven Amsterdam voor toerisme, te koesteren en te ondersteunen. Daarnaast gericht blijven investeren in onze bedrijfsterreinen (zoals de opgeknapte industrieweg) zodat bedrijven en instellingen zich graag in vestigen in de gemeente Stede Broec.

Onze plannen:

 • Wij willen dat de gemeente Stede Broec onze ondernemers waar het kan ondersteunt om hun ambities waar te maken en zich inzet voor een MKB-vriendelijke gemeente.
 • Wij ondersteunen de laatste geplande afronding van het Streekhof en zijn hierbij voor behoud van gratis parkeren en voldoende invalideplaatsen. Wij vinden het een goede ontwikkeling, dat bij het ontwerp van de uitbreiding van het Streekhof rekening is gehouden met economische en digitale ontwikkelingen zodat leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Waar nodig willen wij aanpassingen om het in- en uitgaande verkeer rond het Streekhof soepeler te laten verlopen, zodat geen onnodige opstoppingen ontstaan.
 • Wij zijn voor het creëren van extra banen door als gemeente op een integere manier mee te denken met (nieuwe) ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van (bouw)vergunningen, waarbij de basisfilosofie van de gemeente is: ‘Ja, mits’ in plaats van ‘Nee, tenzij’.
 • Wij zijn voor het stimuleren van een jaarlijkse ondernemersbeurs op het Streekplein om lokale ondernemers de mogelijkheid te geven te laten zien aan de inwoners wat zij in huis hebben.
 • Wij willen de informatievoorziening naar lokale ondernemers op een laagdrempelige manier vergroten, bijvoorbeeld door via een informatiedag ondernemers bij te praten over de laatste ontwikkelingen.
 • Wij zijn voor het meedenken met start-ups om, indien hier vraag naar is, mee te denken over kleine bedrijfsunits.
 • Wij zijn voor een gematigde lokale lastendruk om de aantrekkingskracht van de gemeente Stede Broec te vergroten en lokale lasten voor het bedrijfsleven te beperken.
 • Wij zijn voor minder regeldruk en bureaucratie om ondernemerschap te stimuleren en willen de vele eisen bij vergunningen onder de loep nemen. Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.
 • Wij zijn voor initiatieven om toerisme in Stede Broec en in de regio te vergroten. Dit biedt meer werkgelegenheid en omzet voor onder andere de middenstanders.
 • Wij willen, in de gevallen dat de wet- en regelgeving het toelaat, stimuleren dat de gemeente zoveel als mogelijk, lokaal aanbesteed.
 • Wij zijn voor het stimuleren van om- en bijscholing om op deze wijze langdurige werkloosheid en langdurige bijstand te voorkomen. Ook willen wij zo de mogelijkheid aan onze inwoners geven om meerdere talenten te ontwikkelen.  Door uit te gaan van wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan, wordt een sociaal isolement voorkomen.
 • Wij willen dat de gemeente rekeningen van mkb’ers zo snel als mogelijk betaald.

Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk dat ook de nieuwe generatie Stede Broecers kan genieten van schone lucht, schone landschappen en voldoende energievoorzieningen. CDA Stede Broec zet daarom in op duurzaamheid. De praktijk laat zien dat de slag naar een duurzame toekomst vooral lukt door te kiezen voor projecten waar draagvlak voor bestaat in de samenleving. Om het draagvlak voor duurzaamheid te stimuleren, zoeken wij naar initiatieven waar inwoners zelf ook profijt van kunnen hebben, bijvoorbeeld door een lagere energierekening. Wij kiezen daarom voor instrumenten als zonne-energie, duurzaam bouwen, duurzaam inkoopbeleid, duurzaam aanbesteden, isolatie en het creëren van meer bewustwording over de kansen die er zijn. Wij zijn in principe geen voorstander van windmolens, alleen bij voldoende draagvlak van de inwoners zou dit op kleine schaal kunnen worden toegestaan.

Onze plannen:

 • Wij zijn voorstander van het stimuleren van opwekking van zonne-energie in Stede Broec en hopen dat via voorlichting over de middelen van het Rijk voor elkaar te krijgen. Ook voor andere nieuwe vormen van hernieuwbare energie, waar draagvlak voor is bij de inwoners, staan wij open.
 • Wij zijn voor het stimuleren van isolatie van woningen, bedrijven en gebouwen.
 • Wij willen bij nieuwbouwprojecten aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op- de-meterwoningen geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Ook kan samen met netbeheerders worden bekeken of het (gas)net kan worden verduurzaamd of vervangen.
 • Wij zijn voorstander dat het voor bedrijven aantrekkelijk blijft om afval gescheiden aan te leveren.
 • Wij willen duurzaamheid op een verstandige manier meer laten meewegen in het inkoopbeleid en aanbestedingsbeleid van de gemeente.
 • Wij streven naar meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • Wij willen dat de gemeente Stede Broec streeft naar minder asbest in onze gemeente door verwijdering van asbest te stimuleren.
 • Wij willen meer inzicht bieden in de kansen die er zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen via een Energiekansenkaart.
 • Wij zijn in principe geen voorstander van windmolens, alleen bij voldoende draagvlak van de inwoners zou dit op kleine schaal kunnen worden toegestaan.