Nieuwe coalitie ODS, CDA en PvdA/GL

Het CDA zit ook de komende vier jaar in de coalitie van de gemeente Stede Broec, om onze mooie gemeente nóg beter te maken! We treden toe tot een coalitie met ODS en PvdA/GL. Tijdens de raadsvergadering van maandag 23 april is het nieuwe college van de wethouders Lydia Groot (ODS), Nico Slagter (CDA) en Bart Nootebos (PvdA/GL) geïnstalleerd.

Op woensdag 21 maart kreeg CDA Stede Broec veel steun van de inwoners en behaalden we maar liefst 28,2% van de stemmen! Met 385 stemmen winst in vergelijking met vier jaar terug gaan wij met maar liefst 6 raadsleden onze kiezers vertegenwoordigen in de gemeenteraad. We willen al onze kiezers nogmaals van harte bedanken voor de steun en het vertrouwen!

Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt altijd naar een nieuwe coalitie gezocht die een meerderheid van de inwoners vertegenwoordigt. Een coalitie levert wethouders die samen met de burgemeester het college vormen. Het college voert opdrachten van de gemeenteraad uit. De gemeenteraad controleert het college op deze uitvoering. In het begin van een nieuwe regeerperiode stelt de coalitie een coalitieakkoord op met de plannen die zij de komende vier jaar wil gaan realiseren. Dit coalitieakkoord beschrijft de hoofdlijnen van de ambities voor de komende vier jaar.

In Stede Broec is het gebruikelijk dat de partij waarop bij de verkiezingen de meeste stemmen zijn uitgebracht, het voortouw neemt om de coalitieonderhandelingen te starten. Op initiatief van de grootse politieke partij, ODS, zijn er met alle politieke partijen uit Stede Broec gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er zijn. Gezien de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen leek het CDA het meest logisch dat er een coalitie zou komen met ODS en CDA, de twee grootste partijen die beide zetel(s) hebben gewonnen en samen een ruime meerderheid hebben in de gemeenteraad. De grootste partij ODS kwam in hoofdlijnen ook tot deze conclusie maar had wel haar redenen om te pleiten voor een driepartijencoalitie waar ook PvdA/GL aan deelneemt. Na gesprekken tussen deze drie partijen over deze variant en overleg binnen de partijen zelf, is hiermee ingestemd en is er een coalitie ontstaan met een zeer ruime meerderheid in de gemeenteraad én met drie ervaren wethouders. We zien uit naar een goede samenwerking met de coalitiepartners en met de niet-coalitiepartijen om samen in onze gemeente verantwoord door te pakken!

Wij vinden het belangrijk voor onze kiezers om weer vertegenwoordigd te zijn in een coalitie. Op deze manier kunnen we onze plannen, die samen met u als inwoners van onze gemeente tot stand zijn gekomen, het beste realiseren.

Als CDA Stede Broec zijn we trots op het coalitieakkoord 2018-2022: ‘Samen Verantwoord Doorpakken’. Hieronder vindt u een aantal voor ons zeer belangrijke hoofdpunten uit het coalitieakkoord waarmee wij een nóg betere gemeente Stede Broec willen realiseren! Het coalitieakkoord vormt de basis voor het nog uit te werken raads- en collegeprogramma, waarvoor ook input wordt gevraagd aan de niet-coalitiepartijen. Hier wordt vanaf nu een begin mee gemaakt, met het coalitieakkoord “Samen-verantwoord-doorpakken” als uitgangspunt.

  1. Steun voor de verdere implementatie van het organisatieontwikkelplan van de SED organisatie. De gemeente Stede Broec blijft zelfstandig!
  2. Er wordt prioriteit gegeven aan de beperking van eenzaamheid en adequate zorg blijft uitdrukkelijk het uitgangspunt.
  3. Er wordt een start gemaakt met de doorvaarbaarheid van Stede Broec Zuid.
  4. Er komt een onderzoek naar de huidige vorm van afvalinzameling met als doel te komen tot een optimale wijze van afvalinzameling.
  5. Er wordt ingezet op een vlotte doorontwikkeling van het centrum waarbij het van belang is om op de korte termijn een visie te ontwikkelen voor de zuidkant van het Streekhof (mét terrassen).
  6. Er wordt ingezet op het verbeteren van de veiligheid in de openbare ruimte waarbij verschillende vormen van toezicht in de openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld cameratoezicht op specifieke plaatsen) zullen worden afgewogen.
  7. Het hoge voorzieningsniveau in de sport wordt op peil gehouden met waar mogelijk vernieuwingen en verbeteringen.
  8. Er zal worden doorgepakt op het gebied van duurzaamheid en extra worden geïnvesteerd, waarbij een realistische afweging gemaakt wordt over onder andere het rendement.
  9. Bij het opnieuw bekijken van de verkeerplannen, worden de bewoners nauwer betrokken. Ook zullen hier de strooiroutes aan de orde komen.
  10. Initiatieven om snel internet/glasvezel te realiseren zullen waar mogelijk worden ondersteund.

De bovenstaande hoofdpunten vormen wat ons betreft een goede basis voor weer een mooie nieuwe periode, waarin we ook weer graag voor u klaarstaan! Indien u nog vragen, suggesties of opmerkingen heeft, vernemen we dat uiteraard graag!

Met vriendelijke groet,

#teamCDAStedeBroec